Past Presidents

1990 – 1991

Late Mr. V.G.W. Ratnayake

1991 – 1992

Late Mr. E.C.J . Athukorala

1993 – 1993

Late Mr. V.G.W. Ratnayake

1993 – 1994

Mr. K.H.G.M. Padmasiri

1994 – 1997

Late Mr. D. Wanniarachchi

1997 – 1999

Mr. D.E. Welikala

1999 – 2001

Mr. N.B.H. Pilapitiya

2001 – 2003

Dr. Sarath Samaraweera

2003 – 2005

Mr. Amara Dissanayake

2005 – 2007

Mr. Padma Nanayakkara

2007 – 2009

Mr. Anil Perera

2009 – 2011

Mr. P.P.M. Dias

2011 – 2013

Mr. Kalana Dahanayake

2013 – 2015

Mr. Gaya Samarasekara

2015 – 2017

Mr. Anil Alwis