Past Presidents

Late Mr. V.G.W. Ratnayake

1990 – 1991

Late Mr. E.C.J . Athukorala

1991 – 1992

Late Mr. V.G.W. Ratnayake

1992 – 1993

Mr. K.H.G.M. Padmasiri

1993 – 1994

Late Mr. D. Wanniarachchi

1994 – 1997

Mr. D.E. Welikala

1997 – 1999

Late Mr. N.B.H. Pilapitiya

1999 – 2001

Dr. Sarath Samaraweera

2001 – 2003

Mr. Amara Dissanayake

2003 – 2005

Mr. Padma Nanayakkara

2005 – 2007

Mr. Anil Perera

2007 – 2009

Mr. P.P.M. Dias

2009 – 2011

Mr. Kalana Dahanayake

2011 – 2013

Mr. Gaya Samarasekara

2013 – 2015

Mr. Anil Alwis

2015 – 2017

Mr. Harith Ranasinghe

2017 – 2019

MR. CHANDIMA WICKRAMASINGHE

2019 – 2021